ontstopping

Inhoudsopgave

  1. Rioolwater
  2. Binnenriolering
  3. Gemeente riool

 

Rioolwater

Rioolwater (afvalwater) is een algemene benaming voor het water  dat afkomstig is van een gebouw of huis.

Er zijn 2 soorten rioolwater

  • Vuilwater
  • Hemelwater

Vuilwater

Vuilwater is de afvalstroom met verontreinigd water vanuit een gebouw. Het bestaat uit de lozingen van toiletten, was- en badwater en spoelwater. Spoelwater is water uit keukens en andere reinigingsprocessen. Deze afvalstroom kan schadelijk zijn voor mens en milieu door de aanwezigheid van bijvoorbeeld:

  • chemische schoonmaakmiddelen
  • olie en vetten
  • bactierieen en ziektekiemen

Hemelwater

Hemelwater is het rioolwater dat vanaf een gebouw komt als gevolg van regenval of sneeuw.Als het water vanaf niet vervuilde dakvlakken stroomt, dan wordt het afvalwater als schoon gezien. In dit water kunnen bladeren en takjes worden meegevoerd. Schoon afvalwater mag direct op het oppervlaktewater worden geloosd of in de bodem worden geïnfiltreerd.

Stroomt het water van balkons of terrassen, dan wordt het afvalwater als licht verontreinigd gezien. Een lichte verontreiniging kan bijvoorbeeld optreden door het gebruik van schoonmaakmiddelen. Licht verontreinigd water mag niet zonder behandeling op het oppervlaktewater worden geloosd.

Binnenriolering

De binnenriolering (gebouwriolering) is het leidingsysteem vanaf het aansluitpunt van  een sanitair toestel tot de aansluiting op het openbare rioolstelsel.

Rioleringsstelsel

Een gebouw is voorzien van een rioleringstelsel, waarop lozingstoestellen zijn aangesloten.Het leidingstelsel moet zijn aangelegd volgens normen en regels. De eisen voor leidingen en afvalwater zijn te vinden in het Bouwbesluit, NEN-normen en richtlijnen van KOMO.In het Bouwbesluit staan de Nederlandse bouwregels.Het Bouwbesluit en NEN zijn eisen (wetgeving).

 

Gemeente riool

Het gemeenteriool (openbare rioleringstelsel) zorgt voor het transport van de afvalwaterstromen

van de perceelgrens naar de pompstations en vervolgens naar de rioolwaterzuivering.

Er bestaan twee systemen:

  • Het gemengde rioolstelsel
  • Het gescheiden rioolstelsel

In een gemengd rioolstelsel stromen vuilwater en hemelwater samen door één buis.Er hoeft dus maar één buis naar de rioolwaterzuivering te worden gelegd. Het nadeel van het gemengde stelsel is dat de rioolwaterzuivering na regenval veel meer afvalwater te verwerken krijgt. Ook het schone hemelwater doorloopt het hele zuiveringsproces. Dit systeem komt nog veel voor in oudere stadswijken.

Een gescheiden rioolstelsel zorgt ervoor dat vuilwater en hemelwater niet met elkaar in contact komen. Dit systeem brengt de vuilwaterstroom uit het gebouw (bouwwerk) gescheiden van het hemelwater naar de rioolwaterzuivering. Het niet verontreinigende hemelwater kan direct naar het oppervlaktewater worden afgevoerd. Hierdoor kan de zuiveringsinstallatie kleiner worden uitgevoerd.

Hemelwater dat van verontreinigende vlakken afstroomt (bijvoorbeeld balkons) wordt wel samen met het vuilwater afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.

Het rioleringstelsel is ondergronds aangebracht. De redenen hiervoor zijn de omvang en de mogelijkheid om een afschot naar pompinstallaties aan te brengen.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment